ScreenShot20171110at105508PM
ScreenShot20171110at110649PM
ScreenShot20171110at110736PM
ScreenShot20171110at110742PM
ScreenShot20171110at111201PM
ScreenShot20171110at111636PM
ScreenShot20171110at111910PM
ScreenShot20171110at112144PM
ScreenShot20171110at112312PM
ScreenShot20171110at112405PM
ScreenShot20171110at112614PM
ScreenShot20171110at112631PM
ScreenShot20171110at112643PM
ScreenShot20171110at112651PM
ScreenShot20171110at112658PM
ScreenShot20171110at112707PM
ScreenShot20171110at112724PM
ScreenShot20171110at112734PM
ScreenShot20171110at112743PM
ScreenShot20171110at112754PM
ScreenShot20171110at112813PM
ScreenShot20171110at112826PM
ScreenShot20171110at112841PM
ScreenShot20171110at112904PM
ScreenShot20171110at112915PM
ScreenShot20171110at113016PM
ScreenShot20171110at113404PM
ScreenShot20171110at113743PM
ScreenShot20171110at113843PM
ScreenShot20171110at114008PM
ScreenShot20171111at94430AM
ScreenShot20171111at94445AM
ScreenShot20171111at94501AM
ScreenShot20171111at94655AM
ScreenShot20171111at94707AM
ScreenShot20171111at94815AM
ScreenShot20171111at100016AM
ScreenShot20171111at100321AM
ScreenShot20171111at100448AM
ScreenShot20171111at101639AM
ScreenShot20171111at112606AM
ScreenShot20171111at112617AM
ScreenShot20171111at112627AM
ScreenShot20171111at15559PM
ScreenShot20171111at15039PM
ScreenShot20171111at15733PM
ScreenShot20171111at20002PM
ScreenShot20171111at20108PM
ScreenShot20171111at20144PM
ScreenShot20171111at20238PM
ScreenShot20171111at20332PM
ScreenShot20171111at20439PM
ScreenShot20171111at20509PM
ScreenShot20171111at20651PM
ScreenShot20171111at20657PM
ScreenShot20171111at20812PM
ScreenShot20171111at15836PM
ScreenShot20171111at15846PM
ScreenShot20171111at15854PM
ScreenShot20171111at15904PM
ScreenShot20171111at22132PM
ScreenShot20171111at22110PM
ScreenShot20171111at22304PM
ScreenShot20171111at22522PM
ScreenShot20171111at22743PM
ScreenShot20171111at22924PM
ScreenShot20171111at23019PM
ScreenShot20171111at23131PM
ScreenShot20171111at23119PM
ScreenShot20171111at23247PM
ScreenShot20171111at23259PM
ScreenShot20171111at23442PM
ScreenShot20171111at23522PM
ScreenShot20171111at23756PM
ScreenShot20171111at23849PM
ScreenShot20171111at23930PM
ScreenShot20171111at24033PM
ScreenShot20171111at24128PM
ScreenShot20171111at24037PM
ScreenShot20171111at24104PM
ScreenShot20171111at24316PM
ScreenShot20171111at24358PM
ScreenShot20171111at24613PM
ScreenShot20171111at24822PM
ScreenShot20171111at24956PM
ScreenShot20171111at25125PM
ScreenShot20171111at25555PM
ScreenShot20171111at25912PM
ScreenShot20171111at25608PM
ScreenShot20171111at30034PM
ScreenShot20171111at30156PM
ScreenShot20171111at30353PM
ScreenShot20171111at30709PM
ScreenShot20171111at31258PM
ScreenShot20171111at31523PM
ScreenShot20171111at31721PM
ScreenShot20171111at32528PM
ScreenShot20171111at32636PM
ScreenShot20171111at32735PM
ScreenShot20171111at33058PM
ScreenShot20171111at33231PM
ScreenShot20171111at34007PM
ScreenShot20171111at35910PM
ScreenShot20171111at35856PM
ScreenShot20171111at40042PM
ScreenShot20171111at40213PM
ScreenShot20171111at40742PM
ScreenShot20171111at40748PM
ScreenShot20171111at40838PM
ScreenShot20171111at40951PM
ScreenShot20171111at41340PM
ScreenShot20171111at41952PM
ScreenShot20171111at42152PM
ScreenShot20171111at42109PM
ScreenShot20171111at43302PM
ScreenShot20171111at43947PM
ScreenShot20171111at45216PM
ScreenShot20171111at45441PM
ScreenShot20171111at45459PM
ScreenShot20171111at53523PM
ScreenShot20171111at53549PM
ScreenShot20171111at53808PM
ScreenShot20171111at53932PM
ScreenShot20171111at53952PM
ScreenShot20171111at53959PM
ScreenShot20171111at54134PM
ScreenShot20171111at63141PM
ScreenShot20171111at54155PM
ScreenShot20171111at63310PM
ScreenShot20171111at63410PM
ScreenShot20171111at82633PM
ScreenShot20171111at82704PM
ScreenShot20171111at83542PM
ScreenShot20171111at84117PM
ScreenShot20171111at84241PM
ScreenShot20171111at84310PM
ScreenShot20171111at84844PM
ScreenShot20171111at85221PM
ScreenShot20171111at85324PM
ScreenShot20171111at85430PM
ScreenShot20171111at85438PM
ScreenShot20171111at85448PM
ScreenShot20171111at85458PM
ScreenShot20171111at85508PM
ScreenShot20171111at85517PM
ScreenShot20171111at85628PM
ScreenShot20171111at85634PM
ScreenShot20171111at85909PM
ScreenShot20171111at90017PM
ScreenShot20171111at90029PM
ScreenShot20171111at90112PM
ScreenShot20171111at90130PM
ScreenShot20171111at90140PM
ScreenShot20171111at90148PM
ScreenShot20171111at90155PM
ScreenShot20171111at90204PM
ScreenShot20171111at90213PM
ScreenShot20171111at90222PM
ScreenShot20171111at90229PM
ScreenShot20171111at90240PM
ScreenShot20171111at90248PM
ScreenShot20171111at90305PM
ScreenShot20171111at90311PM
ScreenShot20171111at90320PM
ScreenShot20171111at90324PM
ScreenShot20171111at90333PM
ScreenShot20171111at90341PM
ScreenShot20171111at90350PM
ScreenShot20171111at90403PM
ScreenShot20171111at91430PM
ScreenShot20171111at91704PM
ScreenShot20171111at92125PM
ScreenShot20171111at92113PM
ScreenShot20171111at92334PM
ScreenShot20171111at93204PM
ScreenShot20171111at92959PM
ScreenShot20171111at93125PM
ScreenShot20171111at93132PM
ScreenShot20171111at93618PM
ScreenShot20171111at93817PM
ScreenShot20171111at95606PM
ScreenShot20171111at95549PM
ScreenShot20171111at95805PM
ScreenShot20171111at95919PM
ScreenShot20171111at100535PM
ScreenShot20171111at101012PM
ScreenShot20171111at101059PM
ScreenShot20171111at101239PM
ScreenShot20171111at101356PM
ScreenShot20171111at101541PM
ScreenShot20171111at101743PM
ScreenShot20171111at102142PM
ScreenShot20171111at102301PM
ScreenShot20171111at102446PM
ScreenShot20171111at102544PM
ScreenShot20171111at103138PM
ScreenShot20171111at102705PM
ScreenShot20171111at102723PM
ScreenShot20171111at103000PM
ScreenShot20171111at103548PM
ScreenShot20171111at103648PM
ScreenShot20171111at104333PM
ScreenShot20171111at104357PM
ScreenShot20171111at104404PM
ScreenShot20171111at104750PM
ScreenShot20171111at105110PM
ScreenShot20171111at105415PM
ScreenShot20171111at110543PM
ScreenShot20171111at110524PM
ScreenShot20171111at110853PM
ScreenShot20171111at110929PM
ScreenShot20171111at111120PM
ScreenShot20171111at111827PM
ScreenShot20171111at111756PM
ScreenShot20171111at111803PM
ScreenShot20171111at112034PM
ScreenShot20171111at112357PM
ScreenShot20171111at112458PM
ScreenShot20171111at112603PM
ScreenShot20171111at112732PM
ScreenShot20171111at113028PM
ScreenShot20171111at113236PM
ScreenShot20171111at113438PM
ScreenShot20171111at114032PM
ScreenShot20171111at114217PM
ScreenShot20171111at115049PM
ScreenShot20171111at115522PM
ScreenShot20171111at115537PM
ScreenShot20171111at115553PM
ScreenShot20171111at115607PM
ScreenShot20171112at120219AM
ScreenShot20171112at121828AM
ScreenShot20171112at122408AM
ScreenShot20171112at123153AM
ScreenShot20171112at123331AM
ScreenShot20171112at123431AM
ScreenShot20171112at124138AM
ScreenShot20171112at124318AM
ScreenShot20171112at124456AM
ScreenShot20171112at125351AM
ScreenShot20171112at125644AM
ScreenShot20171112at11049AM
ScreenShot20171112at11027AM
ScreenShot20171112at11205AM
ScreenShot20171112at11238AM
ScreenShot20171112at11356AM
ScreenShot20171112at12623AM
ScreenShot20171112at13239AM
ScreenShot20171112at14925AM
ScreenShot20171112at20219AM
ScreenShot20171112at20237AM
ScreenShot20171112at51627AM
ScreenShot20171112at52102AM
ScreenShot20171112at110648AM
ScreenShot20171112at110701AM
ScreenShot20171112at110726AM
ScreenShot20171112at110744AM
ScreenShot20171112at111047AM
ScreenShot20171112at111110AM
ScreenShot20171112at111120AM

(h-)0-(b/b-u-ye-i-)d- c- all- d- (h-) 0/m-e-(n-)d-

e/b- t- 0- g-et-he-re- (a-) d- d- (ea-) L/L-(b-) e- (a-) t-he- re- d- e/b- t- a- g-at-he-re- (e-) f- 0-r-(a-)m-e- (n-) d- s- c-(h-) 0-r-(e-)(n-)d-

ScreenShot20171112at111218AM
ScreenShot20171112at115840AM
ScreenShot20171112at115806AM
ScreenShot20171112at111531AM
ScreenShot20171112at111549AM
ScreenShot20171112at111604AM
ScreenShot20171112at112301AM
ScreenShot20171112at114622AM
ScreenShot20171112at114635AM
ScreenShot20171112at114644AM
ScreenShot20171112at114700AM
ScreenShot20171112at114715AM
ScreenShot20171112at114725AM
ScreenShot20171112at114744AM
ScreenShot20171112at114754AM

(u-) b e/e n(d) ea.r eg (r) 0 un d ~ e/b t 0/0 t/h d' s (t) e L/L (H) D ~ e/b t 0/0 t(h) a'nd 0/u (be) t h(ea.ven)d' (n) a s/s (c) en t (i/t) 0ff t (h)(c) a s/s t (h) e a.d. e/b t (L) 0(0)t (u) b eg/g 0/t en (d) 0ugh t 0 s/s (0) t~ bu ye g/g 0/t ~ (0/n) a i' L/L (H) D (s) 0ff (i) t~ (h/d) 0ff (i)t ~ a g/e/t a cr0ss (0) t (h) u b/b u ye i.d. (0) be (a)d 0ff (r) e/e L/L e'ye (a) t ~

(a) b Le A.D. (a) g r~a ce AD ~ 0ff ace A.D. ~ 0 w/(h)an d 0/u (be) t~ (c) a r/r e'ye i.d. (h) 0/m e(n) d ~ e/b t 0/0 t/h (a) d e ve(i)n d' s h(e) a.d. 0 w/e (i)d' s (0) w/e L/L (H) D ~ ew/e a.d. (h) 0/m e (i) d

~ j u/s t (a) b (e ve r a) c (a/u s a w/e) d ~ (s) 0ff (i) t 0/0 t/h c r0ss (t) i/t ~ (u) bu (s) t/t ~ e're a.d. (h) 0've i.d. 0 h a(n)d (a) g' s us t a g(L) 0've i.d. 's a (w/e) g a've i.d. (g') s (b) 0 un d ~ (h) e ad 0 (fxf) t

ScreenShot20171112at121750PM
ScreenShot20171112at122526PM
ScreenShot20171112at122831PM
ScreenShot20171112at122844PM
ScreenShot20171112at123053PM
ScreenShot20171112at123407PM
ScreenShot20171112at123305PM
ScreenShot20171112at123311PM
ScreenShot20171112at123455PM
ScreenShot20171112at123505PM
ScreenShot20171112at123708PM
ScreenShot20171112at123824PM
ScreenShot20171112at124545PM
ScreenShot20171112at124600PM
ScreenShot20171112at125629PM
ScreenShot20171112at125808PM
ScreenShot20171112at125815PM
ScreenShot20171112at10021PM
ScreenShot20171112at10253PM
ScreenShot20171112at10216PM
ScreenShot20171112at10225PM
ScreenShot20171112at10231PM

b-r-ave-i-d- e/b- t- ass- a- w/ar- (e-) t- a-d/d- Le-(a-) d- e/b- t- h- c- 0/n- s- (t-) 0-r-t-

ScreenShot20171112at13244PM

(u-) b- r-ave- i-d- 0- wile- (i-)d- s- (t-) u-f-x-f- e-re- (a-)d- 0- h-and- 0/u-(be-) t- a-get- a-cr0ss- (0-) t- (he-ad-) 0-f-x-f- t-a- p-ass- t- (r-) out- he-ad- s- h-(e-)a-d- 0- w/e- (L/L-) D- (h-) 0-ve- i-d- e/b- t- a- get- a- g-s- us- h0-v-e(i-)L-L- D- - e/b- tu-be-(a-)d- (s-) 0ff- (i-)t- 0 -f-x-f- r0m- e- mit- ta- g- L-an-(d-) ce- d-(h-)e-ad- 0f-(i-)t- a- cr0ss- (0-)t- 0/n- e- n- d- be-ad- 0f-t- (0-)f-f- r0m- e- mit-he-ad- (h-) 0-ve- i-d- e/b- t- a- p-r- 0/0-f-(t-) i/n-e- s/s- t- a- g- (0-d-) 0-ve-i-d-

t-he-ad- (a-) m- i/r-e-(a-)d- n 0 w/e

tu-be-ad-0f-t- s- (L-) 0/t- (h-) a-nd- 0f-t-a-get- a- cr0ss- (0-)t- 0ff- t-

ScreenShot20171112at11806PM
ScreenShot20171112at11845PM
ScreenShot20171112at12003PM
ScreenShot20171112at12057PM
ScreenShot20171112at12149PM
ScreenShot20171112at12157PM
ScreenShot20171112at12327PM
ScreenShot20171112at12451PM
ScreenShot20171112at20006PM
ScreenShot20171112at20051PM
ScreenShot20171112at20135PM
ScreenShot20171112at20155PM

0 w/e (i)d e/b t (h)(f) a L/L 0 w/e (L/ L) D ~ e/b t 0/0 t/h d' s (t) e L/L (D) 0've i.d. ~ e/b t (h) a g (i) 0/d 's h 0 (w/) e~ d

ScreenShot20171112at20359PM
ScreenShot20171112at22037PM
ScreenShot20171112at22322PM
ScreenShot20171112at21922PM
ScreenShot20171112at22947PM
ScreenShot20171112at23135PM
ScreenShot20171112at23551PM
ScreenShot20171112at23403PM
ScreenShot20171112at23408PM
ScreenShot20171112at23806PM
ScreenShot20171112at24015PM
ScreenShot20171112at24131PM
ScreenShot20171112at24109PM
ScreenShot20171112at25340PM
ScreenShot20171112at25324PM
ScreenShot20171112at25317PM
ScreenShot20171112at30037PM
ScreenShot20171112at30442PM
ScreenShot20171112at30840PM
ScreenShot20171112at30730PM
ScreenShot20171112at30723PM
ScreenShot20171112at31318PM
ScreenShot20171112at33530PM
ScreenShot20171112at33633PM
ScreenShot20171112at33855PM
ScreenShot20171112at35949PM
ScreenShot20171112at40128PM
ScreenShot20171112at34223PM
ScreenShot20171112at34037PM
ScreenShot20171112at35105PM
ScreenShot20171112at40601PM
item12
ScreenShot20171112at35158PM
ScreenShot20171112at35213PM
ScreenShot20171112at35229PM
ScreenShot20171112at40934PM
ScreenShot20171112at35243PM
ScreenShot20171112at35305PM
ScreenShot20171112at35317PM
ScreenShot20171112at35330PM
ScreenShot20171112at41334PM
ScreenShot20171112at42434PM
ScreenShot20171112at35343PM
ScreenShot20171112at35356PM
ScreenShot20171112at35504PM
ScreenShot20171112at35517PM
ScreenShot20171112at42724PM
ScreenShot20171112at42952PM
ScreenShot20171112at43005PM
ScreenShot20171112at44100PM
ScreenShot20171112at44445PM
ScreenShot20171112at44631PM
ScreenShot20171112at45031PM
ScreenShot20171112at45634PM
ScreenShot20171112at45650PM
ScreenShot20171112at52149PM
ScreenShot20171112at52214PM
ScreenShot20171112at52219PM
ScreenShot20171112at52923PM
ScreenShot20171112at52544PM
ScreenShot20171112at52553PM
ScreenShot20171112at53343PM
ScreenShot20171112at53759PM
ScreenShot20171112at53932PM
ScreenShot20171112at55719PM
ScreenShot20171112at55531PM
ScreenShot20171112at54415PM
ScreenShot20171112at55316PM
ScreenShot20171112at55940PM
ScreenShot20171112at60443PM
ScreenShot20171112at60959PM
ScreenShot20171112at61035PM
ScreenShot20171112at61225PM
ScreenShot20171112at61341PM
ScreenShot20171112at62242PM
ScreenShot20171112at62512PM
ScreenShot20171112at61936PM
ScreenShot20171112at62959PM
ScreenShot20171112at63943PM
ScreenShot20171112at62959PM1
ScreenShot20171112at63009PM
item13
ScreenShot20171112at64550PM
ScreenShot20171112at64849PM
ScreenShot20171112at65201PM
ScreenShot20171112at64957PM
ScreenShot20171112at70137PM
ScreenShot20171112at70154PM
ScreenShot20171112at70638PM
ScreenShot20171112at70645PM
ScreenShot20171112at70154PM1
ScreenShot20171112at70832PM
ScreenShot20171112at71840PM
ScreenShot20171112at71944PM
ScreenShot20171112at72447PM
ScreenShot20171112at72936PM
ScreenShot20171112at72605PM
ScreenShot20171112at72616PM
ScreenShot20171112at73606PM
ScreenShot20171112at73530PM
ScreenShot20171112at84057PM
ScreenShot20171112at90947PM
ScreenShot20171112at92254PM
ScreenShot20171112at92451PM
ScreenShot20171112at93432PM
ScreenShot20171112at115336PM
ScreenShot20171112at114850PM
ScreenShot20171112at115008PM
ScreenShot20171112at115019PM
ScreenShot20171112at115044PM
ScreenShot20171112at115103PM
ScreenShot20171112at115118PM
ScreenShot20171112at95241PM
ScreenShot20171112at95250PM

L i (b) r~ a p (s) 0 un d ~ e/b t 0/0 t/h e m(e) a s/s u re (a) d (0) b e/e n (d) ea. r 0 un d

ScreenShot20171113at120420AM
ScreenShot20171113at120339AM
ScreenShot20171113at120216AM
ScreenShot20171113at120930AM
ScreenShot20171113at121207AM
ScreenShot20171113at121656AM
ScreenShot20171113at121842AM
ScreenShot20171113at122523AM
ScreenShot20171113at124006AM
ScreenShot20171113at124146AM
ScreenShot20171113at124116AM
ScreenShot20171113at102934AM
ScreenShot20171113at102617AM
ScreenShot20171113at102730AM
ScreenShot20171113at102750AM
ScreenShot20171113at102802AM
ScreenShot20171113at102815AM
ScreenShot20171113at103352AM
ScreenShot20171113at103329AM
ScreenShot20171113at104925AM
ScreenShot20171113at120924PM
ScreenShot20171113at121411PM
ScreenShot20171113at121156PM
ScreenShot20171113at121335PM
ScreenShot20171113at122114PM
ScreenShot20171113at122027PM
ScreenShot20171113at121717PM
item17
item18
item19
item20
item21
item22
item23
item24
item25
ScreenShot20171113at114702AM
ScreenShot20171113at114711AM
ScreenShot20171113at120435PM
ScreenShot20171113at120448PM
ScreenShot20171113at105222AM
ScreenShot20171113at120658PM
ScreenShot20171113at120709PM
ScreenShot20171113at120945PM
ScreenShot20171113at120957PM
ScreenShot20171113at121008PM
ScreenShot20171113at121019PM
ScreenShot20171113at121031PM
ScreenShot20171113at121043PM
ScreenShot20171113at120924PM1

d e/b t 0 w/e (i'L/L) d i/t~('s) i/t he ad. (h) 0/n e s/s t (h) e a.d. (0) be (a)d h ave i.d. 0ff t (h at) 0/n e inn t e're s t ~a g ave i.d. g~r a(i)n d' s t a (i)n d~(g) am e(n) d~ e/b t a re (a) put e (i) t a' s/s (k) t a g (e) a.ve i.d. ~ e/b t (h) as/s p(L) a'ye i.d. (h) 0 p en d 0 w/(h) e(ye) i.d. e/b t (h) in (e) a~ve i.d. e/b t ass k (t) i/t~ t 0/0 t(h) en (d) am e(n) d~ (a/u) g ('s) u~s (t) ave (i) d' s

ScreenShot20171113at125118PM
ScreenShot20171113at125123PM
ScreenShot20171113at125626PM
ScreenShot20171113at10321PM
ScreenShot20171113at10339PM
ScreenShot20171113at10538PM
ScreenShot20171113at11043PM
ScreenShot20171113at11126PM
ScreenShot20171113at11144PM
ScreenShot20171113at11558PM
ScreenShot20171113at11713PM
ScreenShot20171113at14936PM
ScreenShot20171113at20812PM
ScreenShot20171113at21017PM
ScreenShot20171113at21142PM
ScreenShot20171113at21214PM
ScreenShot20171113at21223PM
ScreenShot20171113at21230PM
ScreenShot20171113at15809PM
ScreenShot20171113at15957PM
ScreenShot20171113at20037PM
ScreenShot20171113at20513PM
ScreenShot20171113at20635PM
ScreenShot20171113at13841PM

e'ye i.d. (h) 0 c0m e/n d (h) e'w/e a.d. e/b t (h) at h/d' s (t) e'ye (a) t ~ 0/0 t(h)(d) u/n (e) f 0(0)L (e) D ~ 0 h a(n)d (s) un t(b) 0' L/L (e) D

ScreenShot20171113at21856PM

d e/b t i/t a' s/s k t u/n e (d) f 0(0)L(e) d ~ g 0/d e/b t (h)(c) a s/s t(h)e a.d. ~ h~ a c/h i'e ve d i/t (s) a' g 0 (L') D e

ScreenShot20171113at22312PM
ScreenShot20171113at22307PM
ScreenShot20171113at22301PM

(d) ~ 0'Le (a)d i/t (0) fxf r0m (e/a) t/h d kn 0 w/e (L/L) D ~ e/b t 0/0 t/h e t a ~ k e'ye p (f) i' L/L (e) D (0~c) Kn 0/t (h)e ad. e/b t 0/0 t/h d' s (c) 0 p (e) i.d. 0 h an(d)e c (k/t) d 0 (w/)h~ t

 

(h/r) 0 at (u) be (a)d (0) b e/e (n/d) serve i.d. e/b t ass p0 ke (n) d ~ get 0 w/h0 (e) d i/t a g (r) 0 at

' d 0 be (a)d serve i.d. e/b t a ke'ye p(i) t(h) e(ye) n (d) kn 0/t e

ScreenShot20171113at14001PM
ScreenShot20171113at14511PM
ScreenShot20171113at14825PM
ScreenShot20171113at23314PM
ScreenShot20171113at20933PM
ScreenShot20171113at21534PM

(h) 0 c an t a re ve (i)n d e/b t 0/0 L(b) e (n) d ~ i/t a gain d 0 h(ea.ven)d (h) e'ye (a) t ass (h) if t h/d s p(L) an (t/h) D ~ (am) e'ye a(i)m ~ e (n) d

ScreenShot20171113at23643PM
ScreenShot20171113at23741PM
ScreenShot20171113at23815PM
ScreenShot20171113at24035PM
ScreenShot20171113at24308PM
ScreenShot20171113at25356PM
ScreenShot20171113at25431PM

(n)d 0ff (t/h d) at e (n) d e/b t 0/0 t(h/c) a r/r e'ye (i.d.) p (L) at e

ScreenShot20171113at25852PM
ScreenShot20171113at25753PM
ScreenShot20171113at30312PM
ScreenShot20171113at30456PM
ScreenShot20171113at30855PM
ScreenShot20171113at31013PM
ScreenShot20171113at31457PM
ScreenShot20171113at32429PM
ScreenShot20171113at32045PM
ScreenShot20171113at32103PM
ScreenShot20171113at32053PM
ScreenShot20171113at32530PM
ScreenShot20171113at32542PM
ScreenShot20171113at33323PM
ScreenShot20171113at33727PM
ScreenShot20171113at33603PM
ScreenShot20171113at34042PM
ScreenShot20171113at33825PM
ScreenShot20171113at33832PM
ScreenShot20171113at34258PM
ScreenShot20171113at34637PM
ScreenShot20171113at34834PM
ScreenShot20171113at35139PM
ScreenShot20171113at35705PM
ScreenShot20171113at40124PM
ScreenShot20171113at35659PM
ScreenShot20171113at40647PM
ScreenShot20171113at40638PM
ScreenShot20171113at40736PM
ScreenShot20171113at41021PM
ScreenShot20171113at42944PM
ScreenShot20171113at43346PM
ScreenShot20171113at43355PM
ScreenShot20171113at43403PM
ScreenShot20171113at43414PM
ScreenShot20171113at43424PM
ScreenShot20171113at43436PM
ScreenShot20171113at43448PM
ScreenShot20171113at44412PM
ScreenShot20171113at44423PM
ScreenShot20171113at44449PM
ScreenShot20171113at44526PM

b e/e n (d) i ce A.D. ew/e ~ t (h) a g re at (h) e w/00 d (s e L/L) i ce t 0/0 t/h e m(e) at e w/(h) e w/00 d en (d) 0 w/(h) 0/m e(n)d ' s w/(h) ea t 0/0 t/h (a)d e w/e t (0) w/ i ce L/L (H) e ad (h) ewe

ScreenShot20171126at95038AM