g 0/f i/g 0/d (h) 0/m e(n) d

g 0/f i/g b/r inn g (t/h d) at~e ve(i)n (t/h) d e/b t 0/0 t(h/d' s) e L/L e'ye (i.d.) a~t e(n) d 0've (n) d's h0 've (i)d 0 h and (h) e'ye i.d.

(h) 0 c re (a) d i/t t 0/0 t/h en em e'ye a s/s (t) i'd e~ (i.d.) ' s~ (t) e(n) t ~ 0/0 L (e) D e(a) L/L i'v e(r) t a(i')m e(n) d

g 0/d e/b t a s/s (m) u ch t (h)(d)(s) a p/p (ea) L e'(ye) i.d.

(h) 0 c ap u t a(i') L/L D e/b t 0/0 t/h e me' (ye) i.d.' s (t) a' nd e/b t ass (t) i g~ h t ~ 0/0 L e(a) ve(i)n (d) a p/p (ea) Le' ye i.d.

ScreenShot20170923at51921PM
ScreenShot20170924at75812AM
ScreenShot20170923at52207PM
ScreenShot20170923at52322PM
ScreenShot20170923at52726PM
ScreenShot20170923at65828AM
ScreenShot20170923at65550AM
ScreenShot20170923at53056PM
ScreenShot20170923at53241PM
ScreenShot20170923at70159AM
ScreenShot20170923at53953PM
ScreenShot20170923at70853AM
ScreenShot20170924at80316AM
ScreenShot20170923at71129AM
ScreenShot20170923at54137PM
ScreenShot20170923at71246AM
ScreenShot20170923at54322PM
ScreenShot20170923at71802AM
ScreenShot20170923at54433PM
ScreenShot20170923at71749AM
ScreenShot20170924at80324AM
ScreenShot20170923at54753PM
ScreenShot20170923at55921PM
ScreenShot20170923at72140AM
ScreenShot20170923at55141PM
ScreenShot20170923at72839AM
ScreenShot20170924at80706AM
ScreenShot20170923at55433PM
ScreenShot20170923at72848AM
ScreenShot20170923at55559PM
ScreenShot20170924at82211AM
ScreenShot20170923at55901PM
ScreenShot20170924at81542AM
ScreenShot20170923at60217PM
ScreenShot20170923at60426PM
ScreenShot20170923at60704PM
ScreenShot20170923at61227PM
ScreenShot20170923at61210PM
ScreenShot20170923at72900AM
ScreenShot20170924at81550AM
ScreenShot20170923at61523PM
ScreenShot20170923at72914AM
ScreenShot20170924at82034AM
ScreenShot20170923at61506PM
ScreenShot20170923at62322PM
ScreenShot20170923at62545PM
ScreenShot20170923at62844PM
ScreenShot20170923at63504PM
ScreenShot20170923at73054AM
ScreenShot20170923at64014PM
ScreenShot20170924at82418AM
ScreenShot20170923at64121PM
ScreenShot20170923at73711AM
ScreenShot20170923at64159PM
ScreenShot20170923at73641AM
ScreenShot20170923at64414PM
ScreenShot20170924at82647AM
ScreenShot20170923at65133PM
ScreenShot20170924at111334AM
ScreenShot20170923at64615PM
ScreenShot20170924at111547AM
ScreenShot20170924at113201AM
ScreenShot20170924at112818AM
ScreenShot20170923at65045PM
ScreenShot20170923at65411PM
ScreenShot20170923at73844AM
ScreenShot20170923at65503PM
ScreenShot20170923at75247AM
ScreenShot20170923at65628PM
ScreenShot20170923at65938PM
ScreenShot20170923at74519AM
ScreenShot20170923at70418PM
ScreenShot20170923at71212PM
ScreenShot20170923at70958PM
ScreenShot20170923at71144PM
ScreenShot20170924at112839AM
ScreenShot20170923at70931PM
ScreenShot20170923at74538AM
ScreenShot20170923at75622AM
ScreenShot20170923at80507AM
ScreenShot20170923at80357AM
ScreenShot20170923at70944PM
ScreenShot20170923at80432AM
ScreenShot20170924at113405AM
ScreenShot20170924at113731AM
ScreenShot20170924at113720AM
ScreenShot20170923at80440AM
ScreenShot20170924at113924AM
ScreenShot20170924at113813AM
ScreenShot20170923at71625PM
ScreenShot20170923at72136PM
ScreenShot20170924at114104AM
ScreenShot20170924at114725AM
ScreenShot20170923at72119PM
ScreenShot20170923at80651AM
ScreenShot20170924at114824AM
ScreenShot20170923at71858PM
ScreenShot20170923at71752PM
ScreenShot20170923at80818AM
ScreenShot20170923at80901AM
ScreenShot20170923at71737PM
ScreenShot20170923at81043AM
ScreenShot20170924at115044AM
ScreenShot20170923at72517PM
ScreenShot20170923at81212AM
ScreenShot20170924at115934AM
ScreenShot20170923at72929PM
ScreenShot20170923at82121AM
ScreenShot20170924at115956AM
ScreenShot20170923at82259AM
ScreenShot20170923at72555PM
ScreenShot20170923at83007AM
ScreenShot20170923at83512AM
ScreenShot20170924at121629PM
ScreenShot20170923at103216AM
ScreenShot20170923at73529PM
ScreenShot20170924at122222PM
ScreenShot20170923at104211AM
ScreenShot20170923at73347PM
ScreenShot20170923at74101PM
ScreenShot20170923at104450AM
ScreenShot20170923at104842AM
ScreenShot20170923at73859PM
ScreenShot20170923at105049AM
ScreenShot20170923at105128AM
ScreenShot20170923at105659AM
ScreenShot20170923at110414AM
ScreenShot20170924at123545PM
ScreenShot20170923at74356PM
ScreenShot20170923at110712AM
ScreenShot20170923at74548PM
ScreenShot20170923at74701PM
ScreenShot20170923at111603AM
ScreenShot20170923at75126PM
ScreenShot20170923at111821AM
ScreenShot20170923at14606PM
ScreenShot20170923at75250PM
ScreenShot20170923at14632PM
ScreenShot20170924at123607PM
ScreenShot20170923at75440PM
ScreenShot20170923at75956PM
ScreenShot20170923at80242PM
ScreenShot20170923at13153PM
ScreenShot20170923at80313PM
ScreenShot20170923at75943PM
ScreenShot20170924at124700PM
ScreenShot20170923at14518PM
ScreenShot20170924at123619PM
ScreenShot20170923at80633PM
ScreenShot20170923at15313PM
ScreenShot20170923at81422PM
ScreenShot20170923at15143PM
ScreenShot20170923at81601PM
ScreenShot20170924at123632PM
ScreenShot20170923at81744PM
ScreenShot20170923at82530PM
ScreenShot20170923at15149PM
ScreenShot20170923at91045PM
ScreenShot20170923at91323PM
ScreenShot20170924at124312PM
ScreenShot20170923at91309PM
ScreenShot20170923at90619PM
ScreenShot20170923at15202PM
ScreenShot20170924at125034PM
ScreenShot20170924at125952PM
ScreenShot20170923at90518PM
ScreenShot20170924at10422PM
ScreenShot20170923at91545PM
ScreenShot20170923at92158PM
ScreenShot20170923at15622PM
ScreenShot20170923at92432PM
ScreenShot20170923at15853PM
ScreenShot20170923at92739PM
ScreenShot20170923at20223PM
ScreenShot20170923at93552PM
ScreenShot20170924at11301PM
ScreenShot20170923at20256PM
ScreenShot20170923at93159PM
ScreenShot20170924at11509PM
ScreenShot20170923at20401PM
ScreenShot20170924at10842PM
ScreenShot20170923at20211PM
ScreenShot20170923at93205PM
ScreenShot20170924at13400PM
ScreenShot20170923at20839PM
ScreenShot20170923at20750PM
ScreenShot20170924at13128PM
ScreenShot20170923at21419PM
ScreenShot20170923at21336PM
ScreenShot20170923at93217PM
ScreenShot20170924at13139PM
ScreenShot20170923at21349PM
ScreenShot20170924at15634PM
ScreenShot20170924at14232PM
ScreenShot20170923at93616PM
ScreenShot20170924at14459PM
ScreenShot20170923at21619PM
ScreenShot20170923at22152PM
ScreenShot20170923at22044PM
ScreenShot20170923at93958PM
ScreenShot20170923at93829PM
ScreenShot20170924at14518PM
ScreenShot20170923at23056PM
ScreenShot20170923at24044PM
ScreenShot20170923at94414PM
ScreenShot20170923at95607PM
ScreenShot20170923at25125PM
ScreenShot20170923at95142PM
ScreenShot20170924at14745PM
ScreenShot20170923at25153PM
ScreenShot20170923at25648PM
ScreenShot20170923at25412PM
ScreenShot20170924at14710PM
ScreenShot20170923at30030PM
ScreenShot20170923at30106PM
ScreenShot20170923at100451PM
ScreenShot20170923at100411PM
ScreenShot20170923at30255PM
ScreenShot20170924at14916PM
ScreenShot20170923at30403PM
ScreenShot20170923at100423PM
ScreenShot20170923at30907PM
ScreenShot20170924at15030PM
ScreenShot20170923at31048PM
ScreenShot20170923at31139PM
ScreenShot20170923at31426PM
ScreenShot20170923at31604PM
ScreenShot20170923at31755PM
ScreenShot20170923at100623PM
ScreenShot20170923at32039PM
ScreenShot20170923at100751PM
ScreenShot20170923at32213PM
ScreenShot20170924at15203PM
ScreenShot20170923at101308PM
ScreenShot20170923at32401PM
ScreenShot20170923at101257PM
ScreenShot20170923at33212PM
ScreenShot20170924at15242PM
ScreenShot20170923at32458PM
ScreenShot20170923at32827PM
ScreenShot20170923at102115PM
ScreenShot20170924at15331PM
ScreenShot20170923at33935PM
ScreenShot20170923at33705PM
ScreenShot20170924at20400PM
ScreenShot20170923at102129PM
ScreenShot20170924at20503PM
ScreenShot20170923at34231PM
ScreenShot20170924at21214PM
ScreenShot20170923at34348PM
ScreenShot20170923at34528PM
ScreenShot20170924at21708PM
ScreenShot20170923at34649PM
ScreenShot20170923at34753PM
ScreenShot20170923at35014PM
ScreenShot20170924at21543PM
ScreenShot20170923at41115PM
ScreenShot20170923at41312PM
ScreenShot20170923at41440PM
ScreenShot20170923at41521PM
ScreenShot20170924at24052PM
ScreenShot20170923at102143PM
ScreenShot20170923at44028PM
ScreenShot20170924at23909PM
ScreenShot20170923at44513PM
ScreenShot20170924at23923PM
ScreenShot20170923at44521PM
ScreenShot20170923at102509PM
ScreenShot20170923at103014PM
ScreenShot20170923at103638PM
ScreenShot20170923at103335PM
ScreenShot20170924at24039PM
ScreenShot20170923at103437PM
ScreenShot20170923at44534PM
ScreenShot20170924at24354PM
ScreenShot20170924at24739PM
ScreenShot20170924at24505PM
ScreenShot20170924at24553PM
ScreenShot20170923at104422PM
ScreenShot20170924at25036PM
ScreenShot20170924at25014PM
ScreenShot20170924at30217PM
ScreenShot20170923at104433PM
ScreenShot20170924at30536PM
ScreenShot20170923at44547PM
ScreenShot20170923at104556PM
ScreenShot20170924at30550PM
ScreenShot20170923at44600PM
ScreenShot20170923at104706PM
ScreenShot20170923at104723PM
ScreenShot20170924at30601PM
ScreenShot20170923at105341PM
ScreenShot20170923at112039PM
ScreenShot20170923at44613PM
ScreenShot20170923at112215PM
ScreenShot20170923at112416PM
ScreenShot20170923at112316PM
ScreenShot20170924at32252PM
ScreenShot20170924at30536PM1
ScreenShot20170923at112323PM
ScreenShot20170923at45137PM
ScreenShot20170924at30550PM1
ScreenShot20170923at112540PM
ScreenShot20170923at45935PM
ScreenShot20170923at112923PM
ScreenShot20170923at50012PM
ScreenShot20170923at113435PM
ScreenShot20170923at50227PM
ScreenShot20170923at114156PM
ScreenShot20170923at50720PM
ScreenShot20170923at114338PM
ScreenShot20170923at114652PM
ScreenShot20170923at50838PM
ScreenShot20170924at74259AM
ScreenShot20170924at75100AM
ScreenShot20170924at30601PM1
ScreenShot20170923at50530PM
ScreenShot20170924at80801AM
ScreenShot20170924at80909AM
ScreenShot20170923at51144PM
ScreenShot20170923at51321PM
ScreenShot20170923at51551PM