ScreenShot20170915at10849PM
ScreenShot20170912at124727PM
ScreenShot20170913at110606PM

min 0 (d) c u/t e ass eve r

t/h (f) e/e d~ e(a) l/l i've (r) t

ass knee d i/t (h) inn g e(n) d

0 h a(n)d am e(a)i.d.e'ye (a) t a gain d

0 h(ea.ven)d' s u/s (p) en d' s (h) i/t a gain d

e/b t 0/0 L(b) e(n)d ~ ea.r ' s e/g ea.r (t/h) d a f(t)f (r) i/e n/d

be(a)d bu ye i.d. s i/r e a.d. e/b t00 t/h d's peak t

ScreenShot20170915at11117PM
ScreenShot20170913at110611PM
ScreenShot20170915at11247PM
ScreenShot20170915at11513PM
ScreenShot20170910at30350PM
ScreenShot20170915at11610PM
ScreenShot20170915at11919PM
ScreenShot20170915at12219PM
ScreenShot20170915at12700PM
ScreenShot20170912at124736PM
ScreenShot20170912at124742PM
ScreenShot20170915at13538PM
ScreenShot20170910at30438PM
ScreenShot20170912at124746PM
ScreenShot20170915at13723PM
ScreenShot20170910at103114AM1
ScreenShot20170915at13831PM
ScreenShot20170912at124751PM
ScreenShot20170915at14402PM
ScreenShot20170912at124755PM
ScreenShot20170915at14713PM
ScreenShot20170912at125035PM
ScreenShot20170912at125040PM
ScreenShot20170915at14852PM
ScreenShot20170912at125044PM
ScreenShot20170915at15156PM
ScreenShot20170912at125048PM
ScreenShot20170915at15611PM
ScreenShot20170912at125053PM
ScreenShot20170912at125101PM
ScreenShot20170915at15850PM
ScreenShot20170912at125106PM
ScreenShot20170915at20053PM
ScreenShot20170910at103355AM1
ScreenShot20170912at125111PM
ScreenShot20170915at20309PM
ScreenShot20170910at104524AM1
ScreenShot20170912at11005PM
ScreenShot20170915at20602PM
ScreenShot20170910at104640AM1
ScreenShot20170912at10925PM
ScreenShot20170915at21610PM
ScreenShot20170910at104426AM1
ScreenShot20170915at21742PM
ScreenShot20170912at12349PM
ScreenShot20170915at22215PM
ScreenShot20170915at22609PM
ScreenShot20170912at13042PM
ScreenShot20170915at22552PM
ScreenShot20170910at105038AM1
ScreenShot20170912at20208PM
ScreenShot20170910at110104AM1
ScreenShot20170910at105650AM1
ScreenShot20170915at22856PM
ScreenShot20170912at20359PM
ScreenShot20170910at110011AM1
ScreenShot20170915at22830PM
ScreenShot20170912at20722PM
ScreenShot20170910at110259AM1
ScreenShot20170915at23011PM
ScreenShot20170910at110607AM1
ScreenShot20170916at95323AM
ScreenShot20170910at110932AM1
ScreenShot20170916at95430AM
ScreenShot20170916at95741AM
ScreenShot20170910at112221AM1
ScreenShot20170915at81805PM
ScreenShot20170915at83445PM
ScreenShot20170916at75240AM
ScreenShot20170912at33716PM
ScreenShot20170916at105318AM
ScreenShot20170912at70953PM
ScreenShot20170916at105354AM
ScreenShot20170912at73126PM
ScreenShot20170910at111607AM1
ScreenShot20170916at105556AM
ScreenShot20170910at111559AM1
ScreenShot20170916at111036AM
ScreenShot20170916at112335AM
ScreenShot20170910at112111AM1
ScreenShot20170912at73144PM
ScreenShot20170916at112341AM
ScreenShot20170910at112544AM1
ScreenShot20170912at74321PM
ScreenShot20170916at112729AM
ScreenShot20170910at113045AM1
ScreenShot20170916at113206AM
ScreenShot20170910at113808AM1
ScreenShot20170910at114011AM1
ScreenShot20170916at113322AM
ScreenShot20170912at75204PM
ScreenShot20170910at114416AM1
ScreenShot20170916at114200AM
ScreenShot20170910at114558AM1
ScreenShot20170916at113718AM
ScreenShot20170910at114812AM1
ScreenShot20170912at75403PM
ScreenShot20170910at115156AM1
ScreenShot20170910at115706AM1
ScreenShot20170916at113937AM
ScreenShot20170910at120020PM1
ScreenShot20170910at120942PM1
ScreenShot20170912at75953PM
ScreenShot20170910at121142PM1
ScreenShot20170916at113958AM

s-p-ar-(k-)t- 0ff- t-he-ad- 0f- t- d- s-i-r- e-(a-)d- (0-) f- ea-r- d- e/b- t-(u-) b-e/e- n- (d-) e-a-r-(t-h-) d- s-(h-) i-re- (a-)r- d-

when you get s-(p-) aye- i-d- e/b -tu-be-ad-0f-t- y e w/(h) ave -n-d-g-ave-(i-)d- have n0 desire tu be w/e (a)d act yL L(e) ye n(d) g (r) ave (L) D

ScreenShot20170910at122611PM1
ScreenShot20170912at80856PM
ScreenShot20170916at114944AM
ScreenShot20170910at123350PM1
ScreenShot20170916at115239AM
ScreenShot20170910at123216PM1
ScreenShot20170912at81330PM
ScreenShot20170916at115937AM
ScreenShot20170916at120343PM
ScreenShot20170912at82150PM
ScreenShot20170916at120559PM
ScreenShot20170916at31509PM
ScreenShot20170912at82737PM
ScreenShot20170910at123624PM1
ScreenShot20170912at82806PM
ScreenShot20170912at90051PM
ScreenShot20170916at31521PM
ScreenShot20170912at90007PM
ScreenShot20170910at123812PM1
ScreenShot20170910at10500PM1
ScreenShot20170910at10633PM1
ScreenShot20170912at90224PM
ScreenShot20170916at31534PM
ScreenShot20170910at10733PM1
ScreenShot20170912at90919PM
ScreenShot20170910at10926PM1
ScreenShot20170916at31540PM
ScreenShot20170910at14514PM1
ScreenShot20170916at31545PM
ScreenShot20170912at90311PM
ScreenShot20170910at14148PM1
ScreenShot20170916at31550PM
ScreenShot20170916at31437PM
ScreenShot20170916at31258PM
ScreenShot20170912at94132PM
ScreenShot20170912at94238PM
ScreenShot20170910at14808PM1
ScreenShot20170910at14750PM1
ScreenShot20170912at94318PM
ScreenShot20170912at94418PM
ScreenShot20170916at32135PM
ScreenShot20170916at32315PM
ScreenShot20170916at32530PM
ScreenShot20170912at95858PM
ScreenShot20170916at32641PM
ScreenShot20170916at33357PM
ScreenShot20170910at14945PM1
ScreenShot20170916at33502PM
ScreenShot20170910at15153PM1
ScreenShot20170916at33619PM
ScreenShot20170912at101420PM
ScreenShot20170910at15332PM1
ScreenShot20170916at33833PM
ScreenShot20170910at20547PM1
ScreenShot20170916at33918PM
ScreenShot20170910at20439PM1
ScreenShot20170916at34052PM
ScreenShot20170916at34147PM
ScreenShot20170916at44640PM
ScreenShot20170912at100853PM
ScreenShot20170916at44738PM
ScreenShot20170916at44904PM
ScreenShot20170912at100902PM
ScreenShot20170916at45237PM
ScreenShot20170912at100909PM
ScreenShot20170916at45353PM
ScreenShot20170910at20448PM1
ScreenShot20170912at101726PM
ScreenShot20170916at45454PM
ScreenShot20170912at101822PM
ScreenShot20170916at45731PM
ScreenShot20170912at102313PM
ScreenShot20170916at50542PM
ScreenShot20170912at102320PM
ScreenShot20170916at51046PM

n u/m e/n (d) ea.r~ d

ScreenShot20170912at102704PM
ScreenShot20170916at51608PM
ScreenShot20170916at51752PM
ScreenShot20170916at52221PM
ScreenShot20170912at103812PM
ScreenShot20170910at20531PM1
ScreenShot20170916at52622PM
ScreenShot20170916at54143PM
ScreenShot20170912at103858PM
ScreenShot20170916at54734PM
ScreenShot20170916at55124PM
ScreenShot20170912at104107PM
ScreenShot20170910at21831PM1
ScreenShot20170916at60007PM
ScreenShot20170910at22125PM1
ScreenShot20170916at60204PM
ScreenShot20170910at22835PM1

(h) at a'd just (c) a (i)r e'ye i.d. e/b t(L) a w/e (a~d) ' s

w/h e'ye i.d. (e/b t) 0ff t (h)(d) 0 p en (d) Le(ye) i.d.

e/b t 00 t a(i') L/L d e/b t ass knee d ~ e/b t(u) be(a)d

ScreenShot20170910at24334PM
ScreenShot20170916at60245PM
ScreenShot20170912at110356PM
ScreenShot20170910at24548PM
ScreenShot20170916at60936PM
ScreenShot20170912at110511PM
ScreenShot20170910at24634PM
ScreenShot20170916at61154PM
ScreenShot20170913at14747PM
ScreenShot20170916at62738PM
ScreenShot20170910at24729PM
ScreenShot20170913at14753PM
ScreenShot20170916at62726PM
ScreenShot20170910at25253PM
ScreenShot20170913at14759PM
ScreenShot20170910at25418PM
ScreenShot20170910at31331PM
ScreenShot20170913at14804PM
ScreenShot20170913at14819PM
ScreenShot20170910at32119PM
ScreenShot20170913at14834PM
ScreenShot20170910at31934PM
ScreenShot20170913at14840PM
ScreenShot20170916at63159PM
ScreenShot20170913at14854PM
ScreenShot20170916at64529PM
ScreenShot20170910at33404PM
ScreenShot20170913at14903PM
ScreenShot20170910at32500PM
ScreenShot20170913at14912PM
ScreenShot20170916at65017PM
ScreenShot20170916at65323PM
ScreenShot20170913at15003PM
ScreenShot20170916at65639PM
ScreenShot20170913at15009PM
ScreenShot20170916at70145PM
ScreenShot20170916at71256PM
ScreenShot20170913at15016PM
ScreenShot20170913at15024PM
ScreenShot20170916at70628PM
ScreenShot20170913at15037PM
ScreenShot20170910at33900PM
ScreenShot20170913at15044PM
ScreenShot20170910at35249PM
ScreenShot20170913at15155PM
ScreenShot20170910at35407PM
ScreenShot20170913at15303PM

"c-re-(e-)d-i/t" 0/0- t-0ff-t- he- miss-(t-)in-(e-)g- f-(r-)am-e-(n-)d- 0- w/-(h-)0-r-(e-a-d-)k-t-

t/h e miss inn g f (r) am e w/(h) 0'r(e~a d) k /t (h) a.d. just s(e)am e(n) d

t/h e miss inn g (i'L/L t 0) fxf (r) a(i)m e w/(h) 0'r(e~a d) k /t (h) a.d. just s(e)am e(n) d

s(p)en d' s(t) a i.d. e/b t a g/e/t (L) a w/h e'ye (i.d.) a~t (h) e~ a.d.

ScreenShot20170910at35614PM
ScreenShot20170910at40420PM
ScreenShot20170910at43118PM
ScreenShot20170913at51641PM
ScreenShot20170910at43951PM
ScreenShot20170916at71517PM
ScreenShot20170910at43508PM
ScreenShot20170916at72111PM
ScreenShot20170916at72402PM
ScreenShot20170916at73108PM
ScreenShot20170913at53116PM
ScreenShot20170913at21911PM
ScreenShot20170916at73525PM
ScreenShot20170913at21954PM
ScreenShot20170916at74215PM
ScreenShot20170913at22037PM
ScreenShot20170916at74407PM
ScreenShot20170916at74730PM
ScreenShot20170913at22115PM
ScreenShot20170910at43519PM
ScreenShot20170916at75552PM

s-u-(e-) i- c- i-d- e- b- t-0- e-w/e-(d-) s-

(t-u-)b-s-p0-k-e-(n-)d- e/b- t-(h-)rue-w/e-(n-)d- 0-w/e-a-(t-) miss-u/s- e-(e-)d-

(0-h-t-) be-(a-)d-0f-t- bu-ye-w/-(h-)e-t- (h-) i-s/s- u- e- w/e-(e-) d- e/b- t- 0/d- ew/e- (e-) d- i/t- t- 0/0- t- he- ad-(h-) 0- con-(c-)e-i-ve- d- ew/e- -d- e/b- t-(u-)be- lie-f- (L-)ew/e- d-

ScreenShot20170916at80040PM
ScreenShot20170916at80248PM
ScreenShot20170913at53501PM
ScreenShot20170916at80417PM
ScreenShot20170916at80532PM
ScreenShot20170916at80701PM
ScreenShot20170916at80817PM
ScreenShot20170916at81508PM
ScreenShot20170916at82325PM
ScreenShot20170913at53615PM
ScreenShot20170910at44503PM
ScreenShot20170916at82246PM
ScreenShot20170913at53900PM
ScreenShot20170910at43939PM
ScreenShot20170913at54030PM
ScreenShot20170913at54228PM
ScreenShot20170916at82734PM
ScreenShot20170913at54631PM
ScreenShot20170916at83241PM

an -i'm- a/n- i'm- u/s- (t-) a- k-e-(n-)d- e/we- d-(e-) u/s- t- 0/0- t-he-ad- 0-(f-) t-

an -i'm- a/n- i'm- u/s- t-he-a-(p-re-)miss- (t-) a- k-e-(n-)d- e/we- d-(e-) u/s- t- 0/0- t-he-ad- 0-(f-) t-

t- r- an- s- f-eRe-n-(t-) ce-d-(h-)e-ad- (e/b- t- ass-k-t-he-ad-) 0-ve-d- g-e-t-a- g- (L-) 0-ve- d- 0f- t- he-ad- just- (a-) b- c- d-0f-t- (c-) an- d- (b-)(c-) um-be-(n-) d-

 

an i'm a~n i'm u/s t (h) e/m p (0)L e(y)e~ i.d.

an i'm a~n i'm u/s t(c) a (i) r/r e'ye i.d. (o) b~u (s/s) t/t ~e re (a)d (s) 0 fxf (i) t 0ff (i) t 0/0 t~a g(r) 0 w/e a.d. (h) 0/m (b)e ~a.m. (e)a s/s u re (a)d a.m. e(a)i.d. kn 0 (i)s~e~a (t/h) d ~ e/b t/h 0(L)y~ e~ i.d. e/b t a gain d 0 h and h0 (L/L) e'ye w/(h)r ea t/h (a.) d. a.m. s par (k) t i/n e m0/u(n) t/h (inn) d ~ s t(h)e a.d. ~ e/b t (u) b u t/t e're a.d. (0)(h)(t) (b) re a.d. ~ e/b t a gain d ~a. m.i s/s (ta) re a.d.

an i'm all (d) 0've d

h an (d) i'm (e) all (d) 0've (i)d

an i'm a~n i'm u/s (t)

ScreenShot20170916at83026PM
ScreenShot20170913at55106PM
ScreenShot20170913at55112PM
ScreenShot20170910at44849PM
ScreenShot20170916at83454PM
ScreenShot20170913at55125PM
ScreenShot20170916at83436PM
ScreenShot20170910at44831PM
ScreenShot20170913at55139PM
ScreenShot20170913at55200PM
ScreenShot20170913at55205PM
ScreenShot20170916at84533PM

t- r- an- s- f-e(a-)Re-n-(t-) ce-d-(h-)e-ad- (e/b- t- ass-k-t-he-ad-) 0-ve-d- g-e-t-a- g- (L-) 0-ve- d- 0f- t- he-ad- just- (a-) b- c- d-0f-t- (c-) an- d- (b-)(c-) um-be-(n-) d- e/b- t-(h-)in-(d-)(b-)c- um- be-(n-) t-(L-) e-(n-)d-(h-)e-ad- e/b- t- a- gain- d- h-inn-d-s-t-(h-)e-ad- 0- w/ar-e-ness- t- (hie-ven-)d-

ScreenShot20170913at62514PM
ScreenShot20170916at85248PM
ScreenShot20170913at62520PM
ScreenShot20170916at85233PM
ScreenShot20170913at62526PM
ScreenShot20170913at63737PM
ScreenShot20170916at85433PM
ScreenShot20170910at45041PM
ScreenShot20170916at85605PM
ScreenShot20170913at70017PM
ScreenShot20170910at45513PM
ScreenShot20170916at90056PM
ScreenShot20170910at60837PM
ScreenShot20170916at90045PM
ScreenShot20170913at70536PM
ScreenShot20170910at61304PM
ScreenShot20170916at90910PM
ScreenShot20170913at70648PM
ScreenShot20170910at61537PM
ScreenShot20170913at70731PM
ScreenShot20170910at61614PM
ScreenShot20170913at70912PM
ScreenShot20170910at61734PM ScreenShot20170913at71635PM
ScreenShot20170916at90918PM
ScreenShot20170905at102236PM
ScreenShot20170913at71819PM
ScreenShot20170913at73424PM

t (p) 0 w/(h) ere (a)d i(e)t bu ye (a) t (h) 0/u r e(a)d

(h) 0 c0/n (c)e i've (t) a/b (e) L/L e(ye) a.d.

(h) 0 pe n (a) L/L (t) e'ye i.d. (s) 0'L (e)(i)D

e/b t00 t/h be inn (e)g/g et a g(r)e a.d. 0ff (r) e/e d e/b t(u)be (a)d 0 w/(h) 0/0 L (e) D

kn 0 w/e (a)d ~ (a) g (e)(i) 0/d e~b/ t/h e/g (r) a s/s (t) 0/0 t/h e(ad)g~ (r) 0 w/e (a)d

d e/b t 0/0 t(h) be l/l e(ye) a.f (t) a s/s t(h)e a.d. (s) 0'L (e)(i) d~ e/b t 0/0 t(h) ag (i) 0/d

e(a) L/L t a (re) t 0 (w/) e (a) d.

ScreenShot20170913at74641PM
ScreenShot20170913at74647PM
ScreenShot20170913at74654PM
ScreenShot20170910at62011PM
ScreenShot20170913at74659PM
ScreenShot20170913at74952PM ScreenShot20170913at74812PM
ScreenShot20170916at90931PM
ScreenShot20170913at75109PM
ScreenShot20170913at74958PM
ScreenShot20170910at62108PM
ScreenShot20170913at75035PM
ScreenShot20170913at75021PM
ScreenShot20170913at75223PM
ScreenShot20170910at62735PM
ScreenShot20170913at75232PM
ScreenShot20170913at75058PM
ScreenShot20170913at75236PM
ScreenShot20170910at62701PM
ScreenShot20170913at75253PM
ScreenShot20170913at75259PM
ScreenShot20170913at75305PM
ScreenShot20170913at75711PM
ScreenShot20170916at92915PM
ScreenShot20170913at80332PM
ScreenShot20170913at81052PM
ScreenShot20170913at81214PM
ScreenShot20170916at93113PM
ScreenShot20170910at62930PM
ScreenShot20170913at81722PM
ScreenShot20170916at93222PM
ScreenShot20170913at90057PM
ScreenShot20170910at75739PM ScreenShot20170916at93459PM
ScreenShot20170913at85811PM
ScreenShot20170913at85746PM
ScreenShot20170916at93819PM
ScreenShot20170910at75516PM
ScreenShot20170913at85817PM
ScreenShot20170913at85753PM
ScreenShot20170910at83850PM
ScreenShot20170913at85822PM
ScreenShot20170916at94920PM
ScreenShot20170910at91556PM
ScreenShot20170910at91753PM
ScreenShot20170916at95749PM
ScreenShot20170913at91159PM

e/b-t-in-(e-) c- L- in-e-d- e/b- t- 0- w/-h0-d-

ScreenShot20170910at95252PM
ScreenShot20170913at91640PM
ScreenShot20170913at92011PM
ScreenShot20170916at100058PM
ScreenShot20170913at92144PM
ScreenShot20170916at101022PM
ScreenShot20170913at93420PM
ScreenShot20170916at101236PM
ScreenShot20170910at112536PM
ScreenShot20170916at101119PM
ScreenShot20170913at94311PM
ScreenShot20170916at101707PM
ScreenShot20170916at101936PM
ScreenShot20170913at94953PM
ScreenShot20170910at95358PM
ScreenShot20170916at102057PM
ScreenShot20170913at95717PM
ScreenShot20170916at102446PM
ScreenShot20170916at102653PM
ScreenShot20170916at102805PM

0 w/0'r k t ~ i/t 0/0 t/h (f) i/r (e) s~ t (0) fxf 0'r (t)e w/e (a)d b(e~a)m (e) u/s e(a)d (h) ew/e (a) d

ScreenShot20170916at102857PM
ScreenShot20170913at100143PM
ScreenShot20170912at121518PM ScreenShot20170916at103312PM
ScreenShot20170913at100511PM
ScreenShot20170916at103257PM
ScreenShot20170913at102125PM
ScreenShot20170913at103101PM
ScreenShot20170912at121523PM
ScreenShot20170913at104253PM
ScreenShot20170912at30238PM

t (e) a r e (a) d e/b tu be(a)d

ScreenShot20170913at105032PM
ScreenShot20170916at103440PM
ScreenShot20170913at111524PM
ScreenShot20170913at111440PM
ScreenShot20170916at103638PM
ScreenShot20170916at104227PM
ScreenShot20170913at111531PM
ScreenShot20170912at30334PM
ScreenShot20170913at111510PM
ScreenShot20170912at70556PM
ScreenShot20170916at104852PM

h/d e/b t00 t/h d' s (p) ea. k t~

a g ave (i)d a me i.d. 0 h and a m(e) a ke ~ t a g (r) e at ~ass k t (0/n) e~at

(h) at a g av(i)e w/e (a)d (g) un (i q=u)e

ve(i)n t (0) w/h0 d be (a)d e/b t(h) rue w/e (l/l) d (g) un e w/e (a)d

e/b t a g/e/t a cr0ss (0) t (0) w/h0 (d) s t e w/e (a.) d.

ScreenShot20170916at105458PM
ScreenShot20170913at111516PM
ScreenShot20170914at93005AM1
ScreenShot20170916at105713PM
ScreenShot20170916at110529PM
ScreenShot20170913at112115PM
ScreenShot20170912at122400PM
ScreenShot20170916at110828PM
ScreenShot20170913at112938PM
ScreenShot20170916at112016PM
ScreenShot20170913at113329PM
ScreenShot20170916at112654PM
ScreenShot20170913at114021PM
ScreenShot20170912at122435PM
ScreenShot20170913at115047PM
ScreenShot20170916at112901PM
ScreenShot20170912at122442PM
ScreenShot20170913at115026PM
ScreenShot20170917at94325AM
ScreenShot20170913at115240PM
ScreenShot20170912at122453PM
ScreenShot20170913at115901PM
ScreenShot20170917at93922AM
ScreenShot20170914at121948AM
ScreenShot20170917at93931AM
ScreenShot20170914at122403AM

00 t/h ad van ce a.d. (h) at (h) at

(ch) 0/0 t(h) a p0 w/(h)e re (a)d

ScreenShot20170917at93939AM
ScreenShot20170914at75000AM
ScreenShot20170917at93947AM
ScreenShot20170912at122504PM
ScreenShot20170914at80218AM
ScreenShot20170914at80542AM
ScreenShot20170917at94120AM
ScreenShot20170917at94315AM
ScreenShot20170914at81420AM

~d 0 fxf 0'r (t) un (e) at e L/L e'ye i.d. k ea.r n(d) (s) un (d) e're (n) t 0 w/(h)e (n) t~ a re t ea.r n ~ (d) ad d~a/b pre serve (i) d e(a) L/L (D r)~0p e(n) d 0(w/)h t

ScreenShot20170914at81635AM
ScreenShot20170917at100759AM
ScreenShot20170914at81725AM
ScreenShot20170914at82455AM
ScreenShot20170914at83027AM
ScreenShot20170912at122513PM
ScreenShot20170914at83605AM
ScreenShot20170912at122518PM
ScreenShot20170914at83718AM
ScreenShot20170912at122523PM
ScreenShot20170914at83802AM
ScreenShot20170912at122527PM
ScreenShot20170914at83855AM
ScreenShot20170917at100810AM
ScreenShot20170914at84232AM
ScreenShot20170912at122534PM
ScreenShot20170914at84658AM
ScreenShot20170912at122545PM
ScreenShot20170914at92839AM
ScreenShot20170912at122549PM
ScreenShot20170914at94514AM
ScreenShot20170912at122553PM

e s p e/e ve (i)n (d) s (t) i' L/L ~ ? at

e s p e/e ve (i)n (d) s (t) i' L/L ~ ? (e) at (u) b e(a)d (0) fxf 0're w/a're a.d. (h)at ~ ? ch (inn) d ~ e/b t00 t/h e m(c) at ch (inn) d (0) h (a.)d. e ve(i)n t 0/0 t/h d' s(t) up p(L) e'(ye) i.d. ~ ew/e (a)d (0) fxf 0're w/are a.d. (0) h(ea.ven)d (h) e'ye i.d. 0 w/(e)~a.r~(e) inn d' s (t)(r) i.'d. e~ b/ t00 th e miss ta~ke (n) d (h) in (e) d ~ e/b t 0/0 t(h) a'nd 0/u(be)t all t a're (a) t/h e t a (i')m e(n)d 's hi' v~e ye i.d. ~

ScreenShot20170914at94700AM
ScreenShot20170914at94710AM
ScreenShot20170912at122559PM

~d 0 fxf 0'r (t) un (e) at e L/L e'ye i.d. k ea.r n(d) (s) un (d) e're (n) t 0 w/(h)e (n) t~ a re t ea.r n ~ (d) ad d~a/b pre serve (i) d e(a) L/L (D r)~0p e(n) d 0(w/)h t~ (b) e/n t 0ut (h) a n~(d) e~c (k) t d 0'(h)t~e i.d. h a.d. just b (e/e) c ((au s (e) a w/e)) d

ScreenShot20170912at123639PM
ScreenShot20170914at94925AM
ScreenShot20170917at101525AM
ScreenShot20170917at102026AM
ScreenShot20170912at123644PM
ScreenShot20170914at95054AM
ScreenShot20170917at95547AM
ScreenShot20170914at95146AM
ScreenShot20170912at123648PM
ScreenShot20170914at95722AM
ScreenShot20170912at123656PM
ScreenShot20170917at102312AM
ScreenShot20170917at102550AM
ScreenShot20170914at100028AM
ScreenShot20170912at123700PM
ScreenShot20170917at102406AM
ScreenShot20170914at112353AM
ScreenShot20170912at123710PM
ScreenShot20170917at102410AM
ScreenShot20170912at123715PM
ScreenShot20170917at102836AM
ScreenShot20170912at123720PM
ScreenShot20170912at123724PM
ScreenShot20170912at123729PM
ScreenShot20170917at103029AM
ScreenShot20170917at103442AM

ew/e (i.)d. e(a) L/L i've i.d.

ScreenShot20170912at123952PM
ScreenShot20170914at113600AM
ScreenShot20170917at103646AM
ScreenShot20170912at123956PM
ScreenShot20170917at104028AM
ScreenShot20170914at113712AM
ScreenShot20170917at23739PM
ScreenShot20170912at124000PM
ScreenShot20170914at113953AM
ScreenShot20170917at23952PM
ScreenShot20170912at124005PM
ScreenShot20170914at114548AM
ScreenShot20170912at124016PM
ScreenShot20170917at24619PM
ScreenShot20170917at25115PM
ScreenShot20170914at114710AM
ScreenShot20170917at25024PM
ScreenShot20170914at115824AM
ScreenShot20170917at25055PM
ScreenShot20170914at120042PM

k~e t (c)(h) up t (h) a's/s (t) i.'d.~e (a l/l i've) s

ScreenShot20170917at25551PM
ScreenShot20170914at120155PM
ScreenShot20170912at124308PM
ScreenShot20170917at104533PM
ScreenShot20170914at120411PM
ScreenShot20170912at124313PM
ScreenShot20170914at120502PM
ScreenShot20170912at124319PM
ScreenShot20170914at120738PM
ScreenShot20170912at124325PM
ScreenShot20170914at120928PM
ScreenShot20170912at124331PM
ScreenShot20170914at122304PM
ScreenShot20170917at104711PM
ScreenShot20170912at124343PM
ScreenShot20170917at111420PM
ScreenShot20170914at122443PM
ScreenShot20170912at124347PM

i'm eating my second batch of a lasagna. i proportioned a large piece, (as i didn't want the vat to waste, buy not getting to (we) it in a week. i sat on the couch, and spillt it. min 0 got the first large delicious piece of lasagna. i got me a second piece, and we finished at the same time. i said : good job min 0.

i am not supposed to do house work right now, so i can steam clean later, before the bunion surgury, i will make a note. for now, i dabbed with napkins and seventh generation tub and tile cleaner. i think it is the same as their other cleaners, not for just 'tub and tile', however i chose this because i wanted the lemon scent.

i asked min 0 how he was doing with his piece of lasagna, and that i will probably need to follow him around to see how it settles.

ScreenShot20170914at122532PM
ScreenShot20170912at124352PM
ScreenShot20170914at122631PM
ScreenShot20170912at124357PM
ScreenShot20170914at123809PM
ScreenShot20170912at124401PM
ScreenShot20170914at124006PM
ScreenShot20170912at124408PM
ScreenShot20170915at100003AM
ScreenShot20170915at95754AM
ScreenShot20170912at124701PM

september 15, 2017

i bought a few caftan's today. whether i will keep them or not, i do not know. i am 'caftan crazy', studying the artistry, drape, & flow. looking forward to making my own, in silk. also looking forward to seeing these in person...

ScreenShot20170917at83643PM
ScreenShot20170915at121349PM
ScreenShot20170915at122658PM
ScreenShot20170917at84753PM
ScreenShot20170915at123148PM
ScreenShot20170915at10425PM
ScreenShot20170912at124713PM
ScreenShot20170912at124718PM
ScreenShot20170915at10718PM

i'm going to stud y~up (t) 0/n ' d how to paint s i'l/l k t

min 0 (d) c u/t e ass eve r (h) 0/m e (n) d e/b t 0/0 L (h) e (a) v e r (t/h) d