are you tu b/us y? fore se(e) X? and that makes you A man, A men in any circumstance~ ven an d aye. g. A in/n ? the temps is t im e` ven e' all a l/i/g ne d

Guy A~m0/u/r e lay tu`b'e r~e in/n

ear~t h and (h?)earth ? e ave n an/d aye. g. A in~s e/e X yz~ed~r/e am~s exp0unding be at e~

you don't have time tu c X & be e see ne t/wh0, if you don't make it 2 to e with your sel~l f/i s h ave back

lit tel~le ave n~0 w/(h)ey e

L(0ve)i/t tell~e

s/he put on wait the s-am-e in un ac k~now L edge d r/e me dy~e in st/e a.d.

item2
ScreenShot20150602at85350AM
ScreenShot20150602at102227AM
ScreenShot20150603at103515AM
ScreenShot20150605at83851AM
ScreenShot20150605at84201AM
ScreenShot20150605at32505PM
ScreenShot20150605at33401PM
ScreenShot20150606at105349AM
ScreenShot20150606at105605AM
ScreenShot20150606at113010AM
ScreenShot20150606at84056PM
ScreenShot20150606at84315PM
ScreenShot20150606at84713PM
ScreenShot20150606at85836PM
ScreenShot20150607at65049PM
ScreenShot20150607at92522PM
ScreenShot20150609at72444PM
ScreenShot20150611at85910AM
ScreenShot20150611at91448AM
ScreenShot20150611at92926AM
ScreenShot20150611at94946AM
ScreenShot20150611at95943AM
ScreenShot20150611at95954AM
ScreenShot20150611at100231AM
ScreenShot20150611at100746AM
ScreenShot20150611at100917AM
ScreenShot20150611at101511AM
ScreenShot20150616at85516PM
ScreenShot20150616at94603PM
ScreenShot20150617at45839PM
ScreenShot20150617at65008PM
ScreenShot20150617at95335PM
ScreenShot20150617at95411PM
ScreenShot20150627at75418PM
ScreenShot20150627at75441PM
ScreenShot20150627at75509PM
ScreenShot20150704at82130AM
ScreenShot20150704at83234AM
ScreenShot20150704at83443AM
ScreenShot20150704at82701AM
ScreenShot20150704at82717AM
ScreenShot20150704at83921AM
ScreenShot20150704at84517AM
ScreenShot20150704at85446AM
ScreenShot20150704at85812AM
ScreenShot20150704at85843AM
ScreenShot20150704at90353AM
ScreenShot20150704at90819AM
ScreenShot20150704at90916AM
ScreenShot20150704at90944AM
ScreenShot20150704at90957AM
ScreenShot20150704at91535AM
ScreenShot20150704at91608AM
ScreenShot20150704at91700AM
ScreenShot20150704at91714AM
ScreenShot20150704at21405PM
ScreenShot20150704at21633PM
ScreenShot20150704at21615PM
ScreenShot20150704at33035PM
ScreenShot20150704at33325PM
ScreenShot20150704at35648PM
ScreenShot20150704at35826PM
ScreenShot20150705at82957AM
ScreenShot20150705at83150AM

home

item2